Landeshauptstadt Dresden - bibo.dresden.de

https://www.bibo-dresden.de/de/benutzung/information-in-various-languages/cesky.php 22.08.2023 11:32:23 Uhr 03.12.2023 04:41:04 Uhr

Český

(Czech - Tschechisch)

Informace k využívání služeb knihoven Städtische Bibliotheken Dresden (dále jen Městské knihovny v Drážďanech)

1. Vítejte v Městských knihovnách v Drážďanech

Naše knihovny můžete navštěvovat bezplatně. Bezplatně můžete využívat také naše fondy médií v prostorách knihovny.

Chcete-li využívat všechny služby v plném rozsahu, potřebujete průkaz Městských knihoven v Drážďanech. Uživatelský průkaz platí pro všechny Městské knihovny v Drážďanech.

Pokud vlastníte uživatelský průkaz, můžete:

 • si vypůjčit média mimo knihovnu i prodloužit výpůjční lhůty,
 • používat počítačové terminály s přístupem k internetu, přehrávací a promítací zařízení,
 • využívat naše online služby a např. stahovat e-knihy.

2. Přihlášení

Chcete-li získat uživatelský průkaz, musíte se přihlásit do knihovny. Přihlášení je možné provést pouze osobně.

Uživatelský průkaz smí používat pouze držitel(ka) průkazu. Za následky zneužití průkazu nepovolanými osobami ručí držitel(ka) průkazu.

2.1 Nezbytné dokumenty

Při přihlášení nám prosím předložte následující dokumenty:

 • Dospělí a mladiství:
  Průkaz totožnosti (např. pas, povolení k pobytu, prozatímní povolení k pobytu)
  Potvrzení o adrese bydliště (např. potvrzení o přihlášení k pobytu, pas Dresden-Pass, přidělení)
 • Mladiství, kteří ještě nevlastní průkaz totožnosti:
  Dětský průkaz, žákovská průkazka (povolena pouze plastová kartička s fotografií) nebo kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce.

Děti se mohou přihlásit po dosažení věku 6 let. U dětí mladších 14 let přebírá ručení zákonný zástupce svým podpisem.

2.2 Uživatelské poplatky
 • Uživatelský poplatek na 12 měsíců:
Uživatelská skupina Uživatelský poplatek na 12 měsíců
Rodiny 30,00 Euro
Rodiny s předplatným 25,00 Euro
Dospělí 20,00 Euro
Dospělí s předplatným 15,00 Euro
Děti a mladiství do 17 let bezplatně
Držitelé pasu Dresden-Pass při jeho předložení bezplatně
 • Uživatelský poplatek na 6 měsíců:
Uživatelská skupina Uživatelský poplatek na 6 měsíců
Dospělí 10,00 Euro
2.3 Změna osobních údajů, ztráta uživatelského průkazu

Změnu osobních údajů a ztrátu uživatelského průkazu musíte neprodleně nahlásit knihovně:

Uživatelská skupina Poplatek
pro dospělé a mladistvé starší 14 let 5,00 Euro
pro děti 2,50 Euro

3. Využívání internetových služeb

Na adrese www.bibo-dresden.de najdete internetové stránky Městských knihoven v Drážďanech. Zde zjistíte podrobné informace k podmínkám využívání služeb, otevíracím dobám, adresám, tel. číslům Městských knihoven, k jejich speciálním službám, akcím a kontaktním osobám.

Online-katalog Městských knihoven v Drážďanech najdete na adrese katalog.bibo-dresden.de. Naše digitální služby, jako jsou e-média, e-learning a streamování hudby a filmů, najdete na adrese www.ebibo-dresden.de.

Jako přihlášená uživatelka/přihlášený uživatel se dostanete ze stránek online-katalogu do svého uživatelského účtu. K vyvolání uživatelského účtu musíte zadat své uživatelské číslo a heslo. Uživatelské číslo je uvedeno na uživatelském průkazu. Přednastavené heslo tvoří první 4 místa vašeho data narození (datum narození: 09.08.1960 – heslo: 0908). Z bezpečnostních důvodů doporučujeme heslo změnit.

4. Využívání médií mimo knihovnu

4.1 Vypůjčení

V některých knihovnách se provádí vypůjčení (i vrácení) u stanic s automatickou evidencí výpůjček, v jiných knihovnách u výpůjční přepážky zaměstnanci knihovny.
Pro vypůjčení médií mimo knihovnu potřebujete v obou případech uživatelský průkaz.

Vypůjčení u stanic s automatickou evidencí výpůjček dokončíte stisknutím tlačítka "Dokončit" ("Beenden"). Za škody vzniklé vypůjčením cizími uživateli na neuzavřený účet u stanic s automatickou evidencí výpůjček ručí daný vlastník účtu.

Při vypůjčení dostanete doklad o výpůjčce s platným datem vrácení pro jednotlivá média. Uplynutí výpůjční lhůty si můžete také nechat připomenout e-mailem nebo SMS. Za tuto doplňkovou službu knihovna neručí.

4.2 Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůty se pro různé typy médií liší:

 • 8 týdnů
  Noty
 • 4 týdny
  Knihy, mapy, kombinace různých médií, jazykové kurzy, hry, konzolové hry, CD-ROM disky
 • 2 týdny
  Časopisy, noviny, CD, LP, DVD, Blu-ray disky

Vypůjčená média nesmí být předána třetím stranám.

Před vypůjčením zkontrolujte bezvadný stav a úplnost vybraných médií a zjištěná poškození okamžitě nahlaste našim pracovníkům.

4.3 Vracení

Každé vypůjčené médium se musí vrátit do knihovny do stanoveného termínu. Termíny vrácení pro jednotlivá média naleznete na výpůjčním dokladu a na svém uživatelském účtu. Vrátit média je možné ve všech Městských knihovnách, a to každou osobou.

Pokud se vracení realizuje v Městské knihovně, které média nepatří, účtuje se manipulační poplatek ve výši 0,20 Euro za každé médium.

4.4 Prodloužení

Výpůjční lhůtu je možné před uplynutím jednou prodloužit o jednu výpůjční lhůtu, pokud proti tomu nejsou interní důvody (např. rezervace média jinými uživateli). Prodloužení je možné provést telefonicky, osobně u pracovníků u výpůjční přepážky nebo přes uživatelský účet. Přístup ke svému uživatelskému účtu máte na stránce online-katalogu na adrese katalog.bibo-dresden.de.

Na svém uživatelském účtu zkontrolujte, zda byla prodloužení úspěšně provedena. V případě pochybností platí data uložená na vašem uživatelském účtu.

4.5 Rezervace/objednávky

Vypůjčená média nebo média, která jsou k dispozici pouze v jiných knihovnách, si můžete za poplatek 1,20 Euro objednat do vámi požadované Městské knihovny.

Knihovna vás informuje dopisem, e-mailem nebo SMS, až bude médium připraveno k vyzvednutí. Zamluvená média jsou připravena k vyzvednutí v požadované knihovně 1 týden. Poplatek se musí zaplatit, i když si objednané médium nevyzvednete.

4.6 Poplatek za pozdní vrácení/náhrada škody

Při překročení výpůjční lhůty se platí poplatky z prodlení.

Poplatky z prodlení počítané za každý otevírací den a médium:

 • Dospělí/mladiství starší 14 let: 0,40 Euro
 • Děti mladší 14 let: 0,20 Euro

Při nevrácení médií obdržíte zpoplatněné upomínky.

4.7 Poškození nebo ztráta médií

Ztracená nebo poškozená média se musí nahradit. Za zpracování nahrazovaných médií se platí poplatek 2,50 Euro za každé médium.

4.8 Limit vztahující se na poplatky

Od stavu poplatků 10,00 Euro na uživatelský účet již nejsou možná vypůjčení a prodloužení médií i využívání internetu v knihovně.

5. Všeobecné pokyny

Pracovníci knihovny mohou vyžadovat, abyste uzamkli tašky, batohy a zavazadla všeho druhu i objemné předměty ve skříňkách k tomu určených, nebo je odevzdali do úschovy. Za ztrátu nebo poškození ručí knihovna pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

Během pobytu v knihovně berte prosím ohled na ostatní návštěvníky. Je zakázáno rušit chováním ostatní i brát si s sebou do knihovny zvířata.

Jíst a pít je povoleno jen v prostorách k tomu určených.

Řiďte se prosím pokyny pracovníků.

Kopírky v knihovnách patří externímu poskytovateli služeb, který určuje poplatky za kopírování. Kopírování je povoleno pouze, budou-li dodržena autorská práva.

Knihovna neručí za škody na přehrávacích zařízeních nebo počítačích způsobené poskytnutým softwarem a hardwarem (např. viry).

Další podrobnosti naleznete na vývěskách s pravidly používání a provozním/knihovním řádem.

V případě dotazů Vám rádi pomohou naši pracovníci na místě.