Landeshauptstadt Dresden - bibo.dresden.de

https://www.bibo-dresden.de/de/benutzung/information-in-various-languages/Polski.php 03.05.2022 12:04:19 Uhr 28.11.2022 23:25:06 Uhr

Polski

Informacje dotyczące korzystania z Bibliotek Miejskich w Dreźnie

1. Witamy w Bibliotekach Miejskich w Dreźnie

Przebywanie oraz korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na terenie Bibliotek jest bezpłatne.

Dostęp do wszystkich usług Bibliotek w pełnym zakresie (np. wypożyczania na zewnątrz) wymaga posiadania karty czytelnika wydawanej przez Biblioteki Miejskie miasta Drezno. Karta czytelnika jest ważna we wszystkich Bibliotekach Miejskich na terenie Drezna.

Karta czytelnika pozwala:

 • wypożyczać zbiory biblioteczne poza teren Biblioteki oraz przedłużać terminy oddania
  wypożyczonych pozycji,
 • korzystać ze stanowisk z dostępem do Internetu, projektorów i odtwarzaczy,
 • korzystać z usług internetowych Biblioteki, w tym np. pobierać e-booki.

2. Rejestracja

W celu uzyskania karty czytelnika należy się zarejestrować w Bibliotece. Rejestracja jest możliwa wyłącznie osobiście.

Z karty czytelnika może korzystać jedynie jej posiadacz. Za skutki nieuzasadnionego użycia karty czytelnika przez osobę nieupoważnioną odpowiada posiadacz karty.

2.1 Wymagane dokumenty

Do zarejestrowania są wymagane następujące dokumenty:

 • Dorośli i młodzież:
  dokument potwierdzający tożsamość (np. paszport, dokument upoważniający do pobytu, zezwolenie na pobyt obowiązujące w trakcie procesu ubiegania się o azyl)
  potwierdzenie adresu (np. zaświadczenie o meldunku, legitymacja miasta Drezno tzw. "Dresden-Pass", przydział)
 • Młodzież nieposiadająca jeszcze dowodu osobistego:
  dowód osobisty dziecka, legitymacja szkolna (wyłącznie plastikowe karty ze zdjęciem) lub kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość opiekuna prawnego.

Do Biblioteki można zapisać dzieci, które ukończyły lat 6. Za dzieci do lat 14 opowiada, składając podpis, ich opiekun prawny.

2.2 Opłaty

Opłata za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na okres 12 miesięcy:

Grupa użytkowników Opłata za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na okres 12 miesięcy
Rodziny 30,00 EUR
Rodziny w abonamencie 25,00 EUR
Dorośli 20,00 EUR
Dorośli w abonamencie 15,00 EUR
Dzieci i młodzież do 17 roku życia bezpłatnie
Posiadacze legitymacji miasta Drezno (tzw. "Dresden-Pass") za okazaniem tejże legitymacji bezpłatnie

Opłata za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na okres 6 miesięcy:

Grupa użytkowników Opłata za korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na okres 6 miesięcy
Dorośli 10,00 EUR
2.3 Zmiana danych osobowych, zagubienie karty czytelnika

Fakt zmiany danych osobowych oraz utraty karty czytelnika należy niezwłocznie zgłosić do Biblioteki.
Wydanie nowej karty czytelnika kosztuje:

Grupa użytkowników Opłata
dla osób dorosłych oraz młodzieży od 14 r.ż. 5,00 EUR
dla dzieci 2,50 EUR

3. Usługi internetowe

Na stronie internetowej www.bibo-dresden.de dostępny jest wykaz Bibliotek Miejskich miasta Drezno. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania ze zbiorów bibliotecznych, godziny otwarcia, adresy, numery telefonów do Bibliotek Miejskich, wykaz usług specjalnych, informacje o organizowanych w Bibliotekach imprezach oraz dane osób kontaktowych.

Katalog online Bibliotek Miejskich miasta Drezno znajduje się na stronie internetowej: katalog.bibo-dresden.de. Nasze oferty cyfrowe, takie jak media elektroniczne, e-learning i streaming filmów, znajdują się na stronie internetowej: www.ebibo-dresden.de.

Na stronie katalogu online zarejestrowani czytelnicy/zarejestrowane czytelniczki mają dostęp do swojego konta. Aby zalogować się do swojego konta, należy wpisać numer czytelnika oraz hasło. Numer czytelnika jest podany na karcie czytelnika. Wstępnie skonfigurowane hasło składa się z pierwszych czterech cyfr stanowiących datę urodzenia czytelnika (data urodzenia: 09.08.1960 - hasło: 0908). Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zmianę tego hasła.

4. Korzystanie z zasobów bibliotecznych poza Biblioteką

4.1 Wypożyczanie

W niektórych Bibliotekach zasoby biblioteczne można wypożyczać (i zwracać) przy specjalnym stanowisku do samodzielnej obsługi, w innych wyłącznie u personelu wypożyczalni.
W obu przypadkach do wypożyczenia zbiorów bibliotecznych poza teren Biblioteki wymagane jest posiadanie przy sobie karty czytelnika.

Chcąc zakończyć proces wypożyczania pozycji bibliotecznej w punkcie samoobsługi, należy kliknąć przycisk "zakończ". Czytelnik, który nie wylogował się po zakończeniu procesu wypożyczania (lub zwrotu) pozycji bibliotecznej, w wyniku czego osoba trzecia wypożyczyła zasoby biblioteczne na jego konto, odpowiada za powstałe szkody.

Po dokonaniu wypożyczenia czytelnik otrzyma potwierdzenie wypożyczenia egzemplarzy wraz z informacją o terminie zwrotu każdego z nich. Czytelnik może również skorzystać z usługi przypomnienia o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji bibliotecznych. Przypomnienie jest wysyłane elektronicznie lub poprzez wiadomość SMS. Biblioteka nie odpowiada za skuteczność tej dodatkowej usługi.

4.2 Termin wypożyczeń

Terminy wypożyczeń są różne w zależności od wypożyczanego rodzaju zasobów bibliotecznych:

 • 8 tygodni
  nuty
 • 4 tygodnie
  książki, mapy, egzemplarze mieszane, kursy językowe, gry, gry na konsolę, CD-ROM
 • 2 tygodnie
  czasopisma, gazety, płyty CD, LP (płyty winylowe), płyty DVD, Blu-ray

Wypożyczonych egzemplarzy nie wolno przekazywać osobom trzecim.

Przed wypożyczeniem egzemplarza bibliotecznego prosimy upewnić się, że wypożyczana pozycja jest kompletna i w nienagannym stanie. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić personelowi Biblioteki.

4.3 Zwrot

Każdą wypożyczoną pozycję biblioteczną należy zwrócić do Biblioteki w wyznaczonym terminie. Informacja o terminie zwrotu znajduje się na potwierdzeniu wypożyczenia, które czytelnik otrzymał dla każdego egzemplarza; informacja ta jest również dostępna po zalogowaniu do konta czytelnika. Zwrotu może dokonać każda osoba; egzemplarze biblioteczne można oddać w każdej Bibliotece Miejskiej.

W przypadku zwrotu pozycji bibliotecznej do Biblioteki Miejskiej, do której zbiorów dana pozycja nie należy, pobierana jest opłata transportowa w wysokości 0,20 euro za każdą zwracaną pozycję.

4.4 Przedłużenie

Termin zwrotu przed jego upływem można jednokrotnie przedłużyć, pod warunkiem, że przedłużana pozycja nie jest wymagana do zwrotu (np. dana pozycja nie została już zarezerwowana przez kolejną osobę). Przedłużenia można dokonać telefonicznie, osobiście u personelu Biblioteki w punkcie wypożyczeń lub samodzielnie, korzystając ze swojego konta czytelnika. Dostęp do konta czytelnika można uzyskać za pośrednictwem katalogu online na stronie: katalog.bibo-dresden.de.

Informację o dokonanym przedłużeniu należy sprawdzić na stronie swojego konta. W razie wątpliwości obowiązują dane widniejące na koncie czytelnika.

4.5 Zastrzeżenia/Rezerwacje

Wypożyczone pozycje biblioteczne lub egzemplarze dostępne wyłącznie w innych Bibliotekach można zamówić do wybranej przez sobie Biblioteki Miejskiej. Koszt tej usługi to 1,20 euro.

Personel Biblioteki poinformuje czytelnika listownie, e-mailem lub SMS'em, gdy tylko wybrana pozycja będzie dostępna do odbioru w wybranym punkcie. Zarezerwowane pozycje będą gotowe do odbioru w wybranej Bibliotece przez okres jednego tygodnia. Wyżej wskazana opłata jest pobierana również wtedy, gdy czytelnik nie odbierze zamówionej pozycji.

4.6 Kara za przetrzymywanie

Po przekroczeniu terminu wypożyczeń Biblioteka nalicza opłaty za przetrzymywanie pozycji bibliotecznych.

Opłaty te wynoszą za każdy rozpoczęty dzień i za każdą pozycję biblioteczną odpowiednio:

 • Dorośli/młodzież od 14 r.ż.: 0,40 EUR
 • Dzieci poniżej 14 r.ż.: 0,20 EUR

W przypadku braku zwrotu wypożyczonych zasobów bibliotecznych do czytelnika będą wysyłane płatne upomnienia.

4.7 Zagubienie lub uszkodzenie egzemplarza bibliotecznego

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia egzemplarza bibliotecznego czytelnik jest zobowiązany dostarczyć do Biblioteki nowy egzemplarz. Przewiduje się opłatę związaną z opracowaniem nowych egzemplarzy w księgozbiorze w wysokości 2,50 euro za każdy z nich.

4.8 Limit opłat

Czytelnik, na którego koncie nagromadziły się nieuregulowane opłaty w wysokości min. 10,00 euro, nie może dłużej wypożyczać i przedłużać pozycji bibliotecznych ani korzystać z Internetu na terenie Biblioteki.

5. Uwagi ogólne

Personel Biblioteki może wymagać od czytelnika, by pozostawił swoją torbę, plecak czy pojemnik dowolnego typu lub nieporęczny bądź dużych rozmiarów przedmiot w przewidzianej do tego celu zamykanej szafce bądź oddał go do przechowalni. Biblioteka odpowiada za zagubienie lub uszkodzenie przedmiotów wyłącznie w przypadku działań umyślnych lub rażącego zaniedbania.

W trakcie pobytu w Bibliotece prosimy uszanować obecność innych czytelników. Zabrania się hałasować. Nie wolno przyprowadzać ze sobą zwierząt.

Spożywanie posiłków oraz napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach.

Prosimy przestrzegać poleceń personelu Biblioteki.

Kserokopiarki dostępne w Bibliotekach są własnością firmy zewnętrznej, która ustala wysokość opłat za wykonanie kserokopii. Czytelnik może wykonywać kserokopie (jednak wyłącznie przestrzegając praw autorskich).

Biblioteka nie odpowiada za szkody powstałe w urządzeniach do odtwarzania lub w komputerach w wyniku korzystania z udostępnionego przez Bibliotekę oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (np. w wyniku ataku wirusów).

Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w wywieszonym regulaminie użytkowania oraz porządku wewnętrznym Biblioteki.

Na wszelkie pytania na miejscu chętnie odpowiedzą pracownicy Biblioteki.

Drucken